KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 

Sayın Katılımcı, 

 

Etik ve İtibar Derneği (TEİD) olarak , 8. Uluslararası Etik Zirvesi’ne  başvurunuz esnasında verdiğiniz kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami önem göstermekteyiz. 

 

Bu amaçla TEİD olarak derneğimizle ilgili tüm kişilere ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte ve muhafaza etmekteyiz.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, TEİD ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte çeşitli  yöntemlerle, Derneğimizin birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil

uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Derneğimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz TEİD insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, TEİD tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, TEİD’nin ve TEİD ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, TEİD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı KVK Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin TEİD tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; “www.teid.org.tr” internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Etik ve İtibar Derneği  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından” ulaşabilirsiniz.

 

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

TEİD insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, TEİD tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, TEİD’nin ve TEİD ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, TEİD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.teid.org.tr” internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Etik ve İtibar Derneği  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. 

 

 

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Dernek faaliyetlerin yürütülmesi amacı ve bu kapsamda

TEİD’in her türlü sözleşme ve mevzuattan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru

bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan

kişisel verileriniz 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri

işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı KVK Kanun’un 11. Maddesinde sayılan Hakları 

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle TEİD’e iletmeniz durumunda TEİD talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 

Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, TEİD tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesin isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • 6698 sayılı KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

 

6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle TEİD’e iletebilirsiniz.

 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.teid.org.tr adresindeki formu

doldurup, basılı halde imzalı bir nüshasını “Etik ve İtibar Derneği Barbaros mah. Mor Sümbül sok. Varyap Meridian Business I Blok K:5 D:66, 34746 İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@teid.org.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.